ناشر منبع

ناشر منبع

تعمیق بخشی به تولیدات داخلی با تمرکز بر کیفیت کالاها

رئیس مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تعمیق بخشی به تولیدات داخلی باید روی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی تمرکز بیشتری کرد.