ناشر منبع

ناشر منبع

چهارمین میز تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی برگزار می شود/ صرفه جویی حدود 61 میلیون یورویی با مشارکت سیراف انرژی و پتروفناوران فاتح

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری چهارمین میز تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی خبر داد.