ناشر منبع

ناشر منبع

هدف از ساخت داخل به هم رسانی نیازمندی‌ها به توانمندی‌ها داخلی است

معاون امور صنایع وزارت صمت در جلسه معاونان امور صنایع سازمانهای صمت استان‌های سراسر کشور، بیان کرد: هدف از ساخت داخل به هم رسانی نیازمندی‌ها به توانمندی‌ها در صنایع داخلی می باشد و این رویکرد...